Stadgar

Storöringens fiskeklubb – Timrå Org.nr. 802449-6831 Bildad 2008

§ 1 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Storöringens fiskeklubb är en sammanslutning av fiske, natur och idrottsintresserade personer i Timrå kommun med omnejd. Klubben är ansluten till Sveriges sportfiske- och sportfiskeförbund och dess distrikt Västernorrland. Föreningen är en kombination av Sportfiske, Natur och Idrott och därav också ansluten till Svenska Castingförbundet och Västernorrlands Idrottsförbund. Klubben har till syfte:

Att bidraga till fiskets utveckling som sport – och rekreationsform.
Att befrämja sportfiske och fiskevård.
Att i medlemmarnas intresse verka för ändamålsenlig organisation av fisket och
fiskevattensrationella utnyttjande.
Att genom ungdomsverksamhet stimulera fiske- och naturintresset bland ungdomar och därigenom
ge dem ett ökat utbyte av fritiden.
Bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra oarter på fiskets område.
Verka för ökat fiske – och naturvett liksom för andras rätt.
Verka för god kamratskap mellan klubb (föreningar etc.) och andra kategorier av fiskare för
främjande av god trivsel vid fiskevatten.
Bedriva idrottsevenemang, tävling och ungdomsläger i idrotten Casting- och Flugkast
Att främja folkhälsa genom rörelse och ett utökat intresse för idrott.
Att genom folkbildning öka människors naturintresse och engagemang.

§ 2 MEDLEMSKAP

Rätt till medlemskap äger varje fiske, natur och idrottsintresserad person samt övriga personer som söker inträde och betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadgar och föreskrifter.

§ 3 FÖRVALTNING

Klubbens angelägenheter handhavs av särskild vald styrelse vilken består av minst fem ledamöter varav en ordförande, jämte minst två och max fyra suppleanter. Max nio ledamöter kan ingå i föreningens styrelse.

Styrelsen bör bestå av både män och kvinnor.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare.
Styrelsen är beslutsför när halva antalet ledamöter är närvarande.
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot
före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m.
kommande årsmöte.
Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande, utom vid val där lotten avgör.
Klubben tecknas av fungerande ordförande jämte kassör var och en för sig.
I separata projekt där föreningen står som projektägare kan projektledare samt administratör för det enskilda projektet tilldelas behörighet som firmatecknare. Beslutet tas av föreningen vid ett styrelsemöte.

§ 4 REVISION

För granskning av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet två revisorer. Revisorer väljs på ett år. Klubbens räkenskaper avslutas per den 31/12 årligen.

§ 5 MOTIONER

Motioner och ärenden som skall tas upp till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet.

§ 6 ÅRSMÖTE

Årsmötet skall hållas årligen före april månads utgång.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer
Mötesordförande
Sekreterare
Två justeringspersoner lillika rösträknare
3. Fråga om mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden som revisionen avser
9. Val av styrelseledamöter
Fastställande av antal ledamöter och suppleanter för kommande räkenskapsår
Val av ordförande på två år
Halva antalet ledamöter som fastställts för en tid av två år
Eventuella utfyllnadsval
Val av suppleanter på ett år
10. Val av två revisorer på ett år
11. Val av tre personer till valberedning på ett år varav en skall vara sammankallande
12. Fastställande av avgifter och bötesbelopp
13. Verksamhetsplan
14. Budget
15. Motioner och ärenden, endast anmälda frågor under punkt 4
16. Mötets avlutande

§ 7 KALLELSE

Kallelse till årsmötet skall utsändas senast 30 dagar före årsmötet, via hemsida och sociala medier.

Vid extra årsmöte måste skälet anges i kallelsen.

§ 8 UTESLUTNING

Medlem som uppsåtligt skadar klubben, grovt åsidosätter stadgans bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas. Frågan om uteslutande får dock ej upptagas till avgörande förrän medlemmen beretts tillfälle att inom en viss bestämd tid yttra sig i ärendet. Utesluten medlem utesluts från klubbens vatten och verksamhet i 12 månader vid första förseelse. Ny förseelse efter detta leder till livstids uteslutning.

§ 9 STADGEÄNDRING

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut på två av varandra följande klubbmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Förändring av beslut skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera möte.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse

§ 10 KLUBBENS UPPLÖSNING

Beslut om klubbens upplösning kan endast ske genom beslut av två på varandra följande årsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall föreligga minst 2/3 majoritet på vardera möte. Upplöses klubben skall dess tillgångar gå till fritidsfiskefrämjande åtgärder.

§ 11 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats enligt § 3 nämnda förvaltning.
Medlemsavgift och övriga avgifter som beslutas av föreningen ska erläggas senast 31/12 för
innevarande år.
Har rösträtt om avgift erlagts inom senast 30 dagar före årsmöte och den är personlig.

§ 12 BOT

Föreningen har rätt att vid fiske som bedrivs på felaktig vis i något av klubbens vatten utdela en bot. Bötesbeloppet fastställs på ett årsmöte.

Tillsynsman har rätt att begära in uppgifter från den fiskande för att fastställa personens identitet.

Gäller från 2020-10-13

Stadgar i PDF

Stadgar 2020-10-17